گروه ختم قرآن

مرحومه زهرا عمرانی

مرحومه زهرا عمرانی

میزان مشارکت

39


تعداد ختم ها :

صلوات: 10,220 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
زهرا لطفی از ابتدای صفحه 25 تا انتهای صفحه 25 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 24 تا انتهای صفحه 24 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد