گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادروان آقای دکتر پیام احمدی

ختم قرآن برای شادروان آقای دکتر پیام احمدی

میزان مشارکت

9


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
فاطمه مهدوی 20 صلوات را تقبل کرد
فاطمه مهدوی از ابتدای صفحه 5 تا انتهای صفحه 5 (1 صفحه) را تقبل کرد
فاطمه مهدوی حزب 1 را تقبل کرد
فاطمه مهدوی 20 صلوات را تقبل کرد
فاطمه مهدوی از ابتدای صفحه 4 تا انتهای صفحه 4 (1 صفحه) را تقبل کرد
فاطمه مهدوی 20 صلوات را تقبل کرد
فاطمه مهدوی از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 3 (1 صفحه) را تقبل کرد
فاطمه مهدوی از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
فاطمه مهدوی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد