یادبود مجازی شهر

ابرکوه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
134
فاتحه ها
4
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
سعید نصرتی
یزد - ابرکوه
صلوات ها
402
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه زارع
یزد - ابرکوه
صلوات ها
20
فاتحه ها
40
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...