یادبود مجازی شهر

اردکان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
41
فاتحه ها
6
صلوات ها
450
فاتحه ها
12
صلوات ها
360
فاتحه ها
677
مرحومه فاطمه کمالی
یزد - اردکان
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
صلوات ها
124
فاتحه ها
24
Loading...