یادبود مجازی شهر

شهریار

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه فاطمه خلجی
تهران - شهریار
صلوات ها
211
فاتحه ها
20
شادروان حسن مرادی
تهران - شهریار
صلوات ها
669
فاتحه ها
29
مرحومه جواهر باباخانی
تهران - شهریار
صلوات ها
1,055
فاتحه ها
20
صلوات ها
31,000
فاتحه ها
45
مرحومه خدیجه افتخاری
تهران - شهریار
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
Loading...