یادبود مجازی شهر

پاکدشت

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان عزت اله رحمانی
تهران - پاکدشت
صلوات ها
3
فاتحه ها
3
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه محمدنیا
تهران - پاکدشت
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه پروین نظری
تهران - پاکدشت
صلوات ها
360
فاتحه ها
1
صلوات ها
280
فاتحه ها
131
شادروان ابراهیم کمانکش
تهران - پاکدشت
صلوات ها
252
فاتحه ها
35
امیر طه میرآخورلی
تهران - پاکدشت
صلوات ها
53
فاتحه ها
5
شادروان محبوبه شکرزاده
تهران - پاکدشت
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
Loading...