یادبود مجازی شهر

اسلامشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه مهریه رمضان نیا
تهران - اسلامشهر
صلوات ها
127,430
فاتحه ها
239
مرحومه سکینه حیدری
تهران - اسلامشهر
صلوات ها
220
فاتحه ها
12
شادروان محمدعلی طوماری
تهران - اسلامشهر
صلوات ها
9,280
فاتحه ها
1,493
شادروان ناصر شاددل
تهران - اسلامشهر
صلوات ها
4
فاتحه ها
2
مرحومه لیلا دیندار
تهران - اسلامشهر
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان بهرام رزاقی
تهران - اسلامشهر
صلوات ها
3
فاتحه ها
5
شادروان محمد نامداری
تهران - اسلامشهر
صلوات ها
8,510
فاتحه ها
351
Loading...