یادبود مجازی شهر

ورامین

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
6
فاتحه ها
2
صلوات ها
4
فاتحه ها
8
صلوات ها
16
فاتحه ها
0
صلوات ها
44
فاتحه ها
26
مرحومه محدثه شاهسون
تهران - ورامین
صلوات ها
2,042
فاتحه ها
175
شادروان احمد صابری راد
تهران - ورامین
صلوات ها
2,520
فاتحه ها
115
شادروان عباس همایونی
تهران - ورامین
صلوات ها
7,264
فاتحه ها
558
شادروان دلشاد صادقی
تهران - ورامین
صلوات ها
2,478
فاتحه ها
171
Loading...